Upcycling av elektriska motorer

ABB, inom affärsområdet Motion, håller världen i rörelse genom att energieffektivt omvandla elektrisk energi till mekanisk energi med marknadsledande frekvensomriktare, motorer, generatorer och mekaniska kraftöverföringsprodukter.

Problem

Elmotorer finns överallt i vårt samhälle och driften av dessa står för hela 40 % av Sveriges elförbrukning. En elmotor har mycket lång teknisk livslängd. Vanligt är att installerade motorer är cirka 30-50 år gamla, och att de inte längre är energieffektiva enligt dagens standard. Fram till idag saknas effektiv teknik att hur effektivt de används. Samtidigt ökar behovet av el, i Sverige och globalt. I Sverige beräknas att vi måste öka vår energiproduktion av grön elektrisk energi fram till 2050, med 50-100% för att klara en hållbar omställning av vårt samhälle.

Totalt konsumerar elmotorer cirka 51 TWh per år i Sverige och inom industrin konsumeras 33 TWh, där hela 2/3 av industrins totala elkonsumtion går till motorer. En gammal 15 kW motor generar 10 MWh mer förluster under ett års drift än en modern IE4 motor. 10 MWh är mer än hälften av vad ett genomsnittligt svensk hushåll konsumerar per år.

Lösning: Upcycling av elektriska motorer

Med ny teknologi och utbytesprogram förses världen med effektiva och energisnåla elmotorer, där de gamla elmotorerna omvandlas till ny produktionsråvara med hjälp av ny materialeffektiv återvinningsteknik.

Inom industrin finns en enorm outnyttjad potential att spara både pengar och resurser genom energieffektivisering kopplat till användandet av elmotorer. Den digitala tekniken gör det enklare att identifiera förbättringsåtgärder där man i princip byter ut äldre ineffektiva motorer innan den tekniska livslängden är slut till motorer med högre verkningsgrad och som är mer energieffektiva. För att påskynda processen med utbyten och ta hand om de gamla motorerna på ett miljösmart och cirkulärt sätt samarbetar ABB i partnerskap med Stena Recycling för att återvinna de gamla motorerna. Stena Recycling gör det möjligt att i högre grad utvinna järn, koppar och aluminium ur elmotorerna för att sedan återanvända/avsätta dessa på den lokala marknaden. Att använda återvunna metaller till nya produkter jämfört med nyproducerade metaller, ger signifikanta energibesparingar, reducerad koldioxidemission samt vattenbesparing, som i många länder är en bristresurs.

Affärsmodell: Resurs­effektivitet och återvinning

Produkten, dess framställning och hela värdekedjan planeras och övervakas så att material och energi används på ett effektivt sätt. Nya råmaterial och produkter framställs av insamlat och återvunnet material.

Intäktsmodell och fördelar för ABB

Genom ABB:s digitala avtal med kund där energimätning ingår som erbjudande är det naturligt att erbjuda återvinning av de motorer som kommer bytas ut. Materialvärdet återförs till kunden som rabatt på den nya energieffektiva motorn vid dessa uppgraderingar och kunden får en årlig miljörapport avseende både effekter av energiuppgradering och materialåtervinningsprocessen. Detta innebär en tydlig differentiering mot konkurrenter på marknaden och ett mervärde för slutanvändaren.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Energieffektivitet ger lägre energiförbrukning med minskade elkostnader samt ökad kapacitet på det lokala nätverket. De moderna motorerna har en ökad driftsäkerhet och behov av underhåll, vilket säkrar tillgänglighet till produktion och ökad personalsäkerhet. De positiva effekterna av minskad resursanvändning och återvinning kan via miljörapporten användas i företagets årliga hållbarhetsrapport.

Det minskade resursanvändandet genom motoruppgraderingen och det cirkulära samarbetet med Stena Recycling för att möjliggöra ett återtagande av gamla motorer, är ett tydligt hållbarhets- och cirkularitetsalternativ för ABB:s kunder. Det möter också upp allt strängare krav från myndigheter att ta hänsyn till, där EU sedan 2011 höjt kraven på elmotorer i olika steg, och ytterligare två steg är planerade till 2021 respektive 2023.

Behovet av el kommer att öka dramatiskt, inte bara i Sverige utan även globalt, inte minst i klimatomställningen när fossila energikällor fasas ut och ersätts med elenergi. Minskad elförbrukning med hjälp av energieffektiva elmotorer är därför en viktig pusselbit.

ABB i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Ett globalt teknikbolag organiserat i fyra affärsområden: Electrification, Motion, Process Automation, Robotics & Discrete Automation.
Juridiskt namn:
ABB AB
Grundades år:
1883
Lanserade cirkulär lösning:
2019
Antal anställda:
3800
Svenskt säte:
Västerås
Övriga orter:
ABB finns på 25 olika orter i Sverige (och över 100 länder)
Typ:
Storbolag
Målgrupp:
B2B
Webbsida:

Fler aktörer inom Resurs­effektivitet och återvinning

El & Skrotförädling Mälardalen