Affärsmodell: Förnybarhet

Smartare grönt kretslopp med toppmodern biogasteknik

VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av Västmanlands tio kommuner samt Heby och Enköping med uppdrag att på ett så miljöriktigt och cirkulärt sätt ta hand om det avfall som genereras av regionens ca 330 000 privatpersoner och ca 16 000 företag.

Problem

Förpackat livsmedel från butiker och restauranger som inte används, till exempel på grund av utgånget datum, hamnar ofta i restavfallet eller samlas in och komposteras på deponier. Matavfall i restavfallet blir ett sämre bränsle i energiåtervinningen och att elda restavfall kostar pengar. Att kompostera på deponier lämnar inte resurser tillbaka till samhället och bidrar därför inte till en cirkulär ekonomi.
Transportindustrin står för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige. Om Sverige ska klara målet Ett fossilfritt Sverige 2045 behövs en mångfald av fossilfria drivmedel.

Lösning: Smartare grönt kretslopp med toppmodern biogasteknik

VafabMiljö har producerat biogas och biogödsel sedan 2006 baserat på matavfall från hushåll, butiker och restauranger. Biogasen används bland annat som drivmedel för kollektivtrafikens bussflotta. Biogödseln kommer till nytta som växtnäring på regionens lantbruk.

2021 nyinvigdes biogasanläggningen som moderniserats med ny teknik som ser till att mycket mer av matavfallet kan tas omhand, samt att gasproduktionen ökar med 10–15%.
Den nya anläggningen …
• kan ta emot förpackat livsmedel från butiker, cirka 5 000 ton per år.
• har en kapacitet att leverera cirka 2,7 miljoner kubikmeter fordonsgas, vilket motsvarar ungefär lika många liter diesel.
• har en mottagningskapacitet på 25 000 ton matavfall i bruna påsar och 10 000 ton flytande avfall.

Affärsmodell: Förnybarhet

Vid produktion används förnybara, återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara material och resurser. Det är också att producera förnybar energi.

Intäktsmodell och fördelar för VafabMiljö

Matrester och matsvinn klassas som ett kommunalt avfall. De kostnader som VafabMiljö har för att samla in och hantera det regleras intäktsmässigt genom den kommunala renhållningsavgiften som varje hushåll och företag betalar.
Företag betalar extra för fettavskiljarslam eller förpackat livsmedel.
VafabMiljö säljer biogasen och biogödseln.

Fördelar för kunden och slutanvändaren

Det är alltid billigare för såväl hushåll som företag att bidra till att VafabMiljö kan ta hand om matavfall så det kan omvandlas till en resurs. Det görs genom att hushåll och företag källsorterar matavfallet, och att företagen särskilt samlar in fett och osäljbart förpackat livsmedel.
Lantbrukare kan välja biogödsel istället för konstgödsel. Det är ekonomiskt fördelaktigt och bidrar till ett cirkulärt och ekologiskt hållbart lantbruk.
Industrier kan med fördel använda biogas. Stålindustrin, pappers- och massa- samt kemiindustrin är de största användarna av gas i dag. Naturgas och gasol kan bytas ut till biogas och biogasol.
Företag kan stärka sitt varumärke genom att i sin hållbarhetskommunikation berätta om sitt bidrag till biogaskretsloppet.
Biogasen som drivmedel minskar utsläppen av växthusgaser. Genom att använda biogas bidrar såväl privatpersoner som organisationer till ett hållbart samhälle och till att vi når målet Ett fossilfritt Sverige 2045.

VafabMiljö i ett nötskal

Huvudverksamhet:
Tillhandahålla och utveckla avfallstjänster för alla som bor och verkar i VafabMiljö-regionen.
Juridiskt namn:
VafabMiljö kommunalförbund
Grundades år:
2015
Lanserade cirkulär lösning:
2005
Antal anställda:
250
Svenskt säte:
Västerås
Övriga orter:
Samtliga kommuner i Västmanland samt Enköping och Heby
Typ:
Offentlig
Målgrupp:
B2B
Webbsida:

Fler aktörer inom Förnybarhet